Informacje ogólneProgram i zgłoszenie
Kompendium zmian w Prawie Pracy i czasie pracy w 2021 roku
Termin : 26 – 28 kwietnia 2021 r.
Miejsce: Krynica Zdrój
Hotel: Saol
Koszt: 2280 PLN plus 23 % VAT

W cenę wliczono:

- udział w zajęciach,
- materiały szkoleniowe,
- pełne wyżywienie,
- 3 noclegi w pokojach 2- osobowych z łazienką i TV,
- ew.indywidualne konsultacje
Program:
I. Prawo pracy w 2020 roku.
1. Zagadnienia ogólne
2. Wewnętrzne źródła prawa pracy
3. Nawiązanie stosunku pracy
4. Podstawowa dokumentacja pracownicza - Teczka Akt Osobowych
5. Zmiana warunków umowy o pracę
6. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy
7. Obowiązki pracodawcy i pracownika
8. Odpowiedzialność materialna pracowników
9. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
10. Rozwiązywanie stosunku pracy
11. Świadectwo pracy

II. Powszechny czas pracy
1. Zagadnienia podstawowe
- pojęcie czasu pracy
- definicje doby i tygodnia pracowniczego
- obliczanie wymiaru czasu pracy
2. Okresy odpoczynku
- ustalanie wymaganego okresu odpoczynku dobowego i tygodniowego,
- skracanie i równoważenie odpoczynku dobowego i tygodniowego,
3. Systemy i rozkłady czasu pracy
4. Ruchomy czas pracy
5. Ewidencja czasu pracy
5. Godziny nadliczbowe i ich rozliczanie
6. Praca w niedzielę i święta

III. Zmiany w zasadach prowadzenia i przechowywania akt osobowych
w 2020 roku.
1. Okresy przechowywania akt - 10 i 50 lat,
2. Zasady wydawania akt papierowych pracownikom
3. Zmiany wynikające z projektu nowego rozporządzenia o aktach osobowych
a/ Zmiany formy prowadzenia akt osobowych
b/ Akta pracownicze po zmianach.
4. Nowe zasady tworzenia dokumentacji dotyczącej czasu pracy
5. Zasady prowadzenia dokumentacji elektroniczniej
pobierz kartę zgłoszenia
karta_zgloszenia
zgłoszenie elektroniczne